1.-2.2.2020 Majstrovstvá SLOVENSKA A POĽSKA – Oravská Polhora
Propozície

Preteky propozície:MAJSTROVSTVÁ SR, 3.kolo HUSKY CUP 2019/2020 Oravská Polhora, Majstrovstvá Poľska
Usporiadateľ pretekov:Musher Klub Lučenec
Termín:01.-02. február 2020
Druh pretekov: Sane - šprint
Miesto pretekov:Chata Slaná voda, Oravská Polhora
Riaditeľ pretekov:Ján Uhrin
Trať pretekov:6-15 km lesnými cestami a lúkami
Súťažné kategórie:A, A-FCI ,B, B-FCI ,C, C-FCI, D, D-FCI, SKJ-2psy, SKJ-2psy FCI, SKJ-1pes, SKJ-1pes FCI
Vyhodnotenie kategórie:Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti 3 pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti 3 pretekárok v kategórii.
Časový harmonogram:
piatok 31.01.202018:00 - 22:00 prezentácia - veterinárna prehliadka + odovzdávanie štartovných čísiel
sobota 01.02.202009:30 brífing - veterinárna prehliadka
10:00 štart 1. kola
nedeľa 02.02.202009:00 štart 2. kola
13:00 vyhodnotenie
POZOR!!!!!  Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. UPOZORNENIE – kto si v sobotu do 9.15 neprevezme štartovné číslo, nebude mu umožnené štartovať!!!!!
Uzávierka prihlášok: streda 29.01.2020 - po tomto dátume už nebude možné sa prihlásiť. Prihlásenie na mieste už nebude možné!!!!!!!!!!!!
Štartovné:                   25,00 eur
V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. 
Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku.
Spôsob platby:Na číslo účtu SK76 0900 0000 0003 4084 5480 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky:Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára.
Ubytovanie a stravovanie: Stravovanie: pretekár (pomocník pri záprahu) sobota obed, V prípade stravovania pre ostatné osoby potrebné nahlásiť do uzávierky preteku
Ubytovanie: chata Slana voda - https://www.slanavoda.sk (ubytovanie si zabezpečuje pretekár sám, možné bývať v karavane na stake-oute, bez el. prípojky)
Prihlášky na preteky: http://mushing.sk/preteky/

V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločné sane s iným pretekárom, volať do uzávierky prihlášok na mail info@mklucenec.sk
Upozornenie!!!  Pretekár, alebo jeho zástupca si musí prevziať štartovné číslo počas prezentácie. Po prezentácii sa už štartovné čísla nebudú vydávať!
Protesty:            Po zložení poplatku 30 €

Propositions

Race propositions:SLOVAK CHAMPIONSHIP, 3.ROUND of HUSKY CUP 2019/2020 Oravská Polhora, POLISH CHAMPIONSHIP
Race organizer:Musher Klub Lučenec
Date:01.-02. februar 2020
Type of race:Sledge - sprint
Place:Chata Slaná voda, Oravská Polhora
Race marshall:Ján Uhrin
Track:6-15 km
Categories:A, A-FCI ,B, B-FCI ,C, C-FCI, D, D-FCI, SKJ-2dogs, SKJ-2dogs FCI, SKJ-1dog, SKJ-1dog FCI
Category rating:Category will be open with at least 3 competitors in category. Separate women's rating with a minimum of 3 competitors per category.
Timetable:
friday 31.01.202018:00 - 22:00 registration - vet check + race numbers
saturday 01.02.202009:30 briefing - vet check
10:00 1. round start
sunday 02.02.202009:00 2. round start
13:00 winners ceremony
ATTENTION!!!!!  After winners ceremony three starting numbers will be drawn. For winning numbers, cash prize €50.00, €30.00 and €20.00.
Application deadline:wednesday 29.01.2020 - after this date it is not possible do register. Registration at the event is not possible!!!
Starting fee:                   25,00 eur
Second start - 12,50 eur 
Foreing competitors can pay in cash on the spot.
Account number: SK76 0900 0000 0003 4084 5480 - please write the name of competitor in the comment.
Proof of payment is required at registration.
Veterinary requirements:Obligatory vaccinations (rabies and infectious diseases)
Accomodation and food:Food: Musher + (helper in the case of more dogs team) lunch on Saturday. In the case of more lunches needed please contact the organizer before application deadline.
Accomodation: Chata Slana voda - https://www.slanavoda.sk.. Caravaning on stake-out is possible, but there is no electricity.
Application form: http://mushing.sk/preteky/

In the case of special requirement such as shared sledge with another musher, please contact us via e-mail info@mklucenec.sk till the application deadline.
Attention!!!  Competitor, or his delegate, has to pick up the star number during the registration. Who does not receive the starting number on Saturday by 9.15 will not be allowed to start!!!!!
Protest:            After paying the fee 30 €

Registrácia

Prejdite na www.mushing.sk