MSR offsnow – 1. kolo HUSKY Cup 2018/2019 – Memoriál Daniela Lukáča
Štartová listina SOBOTA

Dôležité oznamy:
1. Pretekári bez registrácie v SZPZ platia štartovné 20€.
3. Povinnosť vybaviť kolobežku aj bicykel anténou proti zamotaniu ťažnej šnúry.

Podrobnejšie nájdete v pretekárskom poriadku a manuáli na usporiadanie pretekov schváleného SZPZ.


 

Propozície

Preteky propozície:         MSR offsnow – 1. kolo HUSKY Cup 2018/2019 – Memoriál Daniela Lukáča
Usporiadateľ pretekov:    Musher Klub Lučenec    
Termín:                             20.-21.10.2018  
Druh pretekov:                 Vozíky - šprint    
Usporiadateľ pretekov:   Musher Klub Lučenec 
Miesto pretekov:             Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce 
Riaditeľ pretekov:          Juraj Fabian 
Trať pretekov:                5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami
POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur.
Súťažné kategórie:          CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1-2 psy - v otvorenej kategorii SAMOSTATNE SC1 a SC2, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov.

Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP.

Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov
Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne troch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne troch pretekárok v kategórii CC a Bkj.
Časový harmonogram: piatok 19.10.2018
18:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola
sobota 20.10.2018
9:30 brífing
10:00 štart 1.kola
nedeľa 21.10.2018
9:00 štart 2.kola
14:00 vyhodnotenie
Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné!
Uzávierka prihlášok:  streda 17.10.2018
Štartovné:  15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné.
Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. Pretekári bez registrácie v SZPZ platia o 5€ vyššie štartovné.
Spôsob platby:Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné.
IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení.
Veterinárne podmienky: Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára 
Ubytovanie a stravovanie: Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu večer
Ubytovanie: p. Sklenár 0905 442 831 
Prihlášky na preteky: http://mushing.sk/pretek/mosovce-10-2018/#tab-e49c78e47204e7b84d9

V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, mailom na info@mklucenec.sk !
Protesty:Po zložení poplatku 30 € 
UPOZORNENIE !!!   Prilba okrem CC povinná. 
Delegát SZPZ:Patrik Lučanský

 

Propositions

Race:         MSR offsnow – 1. kolo HUSKY Cup 2018/2019 – Memoriál Daniela Lukáča
Organizer:    Musher Klub Lučenec    
Date:                             20. - 21. October 2018   
Type of the race:                 Dryland (off-snow) - sprint    
Organizer:   Musher Klub Lučenec 
Location:             Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce (48°54'10.8"N 18°53'31.2"E)
Race director:          Juraj Fabian 
Trail:                5 km, flat and mild hilly trail on grassy and forrest roads
ATTENTION!!!!! During awards ceremony three start numbers will be randomly drawn - winning 50,- 30,- or 20,- EUR.
Race classes (categories):          CC (1 dog), Bkj (1 dog), SC (1-2 dogs) - in open category SC1 and SC2, carts (<=4 dogs, >4 dogs). The same categories for arctic breeds with FCI pedigree. Race for children (200 m trail) on Sunday
Classification in category: Classification and awards only in categories with at least 3 racers. Separate classification of women in CC and Bkj when at least 3 female racers participate.
Schedule: Friday 19th October 2018
18:00-22:00 registration – collecting start numbers + pre-race veterinary check
Saturday 20th October 2018
9:30 mushers` meeting with the trail explanation 10:00 1st leg start
Sunday 21st October 2018
9:00 2nd leg start
13:00 awards ceremony
Time schedule can be changed due to weather conditions!
Deadline for applications:  Wednesday 17th October 2018 
Starting fee:  15 € before deadline, 20 € after deadline. If racer starts in more than one category, the fee for 2nd and other categories will be reduced by 50%.
Racers from abroad can pay onsite.
Payment:Account number 0340845480 / 0900, variable symbol or message for payee should include the racer`s name.
IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480
At the registration desk, present the confirmation about bank transfer of starting fee.
Veterinary conditions: Compulsory vaccination, confirmation from veterinarian 
Accommodation and food: Food: Musher + dog handler (in cart categories), Saturday evening refreshment
Accommodation: Mr. Sklenár +421 905 442 831 
Race registration: http://mushing.sk/pretek/mosovce-10-2018/#tab-e49c78e47204e7b84d9
Protests:After payment of 30 € fee 
NOTE !!!   Wearing a helmet (except CC category) is compulsory. 

Registrácia

Prejdite na www.mushing.sk


 

Chiplist

  • Do chiplistu sú zapísané len tie psy, s ktorými pretekár nastúpi na preteky.
  • Pretekár vypísaním chip listu potvrdzuje, že na preteky nastupuje na vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa dodržiavať Pretekársky poriadok SZPZ.
  • Na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov odoslaním formulára dávam súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov.